Prawo do odstąpienia

1.Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 30 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. .

2.Zgodnie z art. 13 ustawy pouczenie zawarte w punkcie 2 spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, tel. 616 460 831, fax: +48 61 666 02 69 i sklep@tanio.net o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza(dostępny tutaj) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem określonego terminu w punkcie 1.

3.W celu usprawnienia prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaleca się skorzystanie przez Konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej zwracany Produkt w numer ZWR. Numer ten można uzyskać uzupełniając formularz na stronie http://reklamacje.4kraft.pl/ lub pośrednictwem kontaktu pod adresem reklamacje@4kraft.com. Numer ZWR należy wówczas umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Do przesyłki zaleca się dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu zwracanego Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii.

4.W razie skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 

6.Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o prawie do odstąpienia, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczeniaProduktu (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.

7.Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. W przypadku zgłoszenia przez kupującego chęci odstąpienia od umowy, sprzedawca po przyjęciu zgłoszenia, zleca firmie kurierskiej odbiór rzeczy będącej treścią umowy. Kupującemu wysyłana jest etykieta listu przewozowego, którą należy umieścić na paczce i przekazać kurierowi w dniu odbioru. W tym wypadku kupujący nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu. Natomiast jeżeli kupujący odstąpi od umowy i dobrowolnie na swój koszt wyśle sprzedawcy rzecz będącą treścią umowy, sprzedawca nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu. Klient, który nie posiada konta w sklepie tanio.net i dokonał zakupu jako konsument niezarejestrowany, w przypadku odstąpienia od umowy odsyła towar na swój koszt. Uwaga: Darmowy zwrot dotyczy tylko i wyłącznie klientów, którzy złożyli zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie www.tanio.net.

8.Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ZWROTY - SCHENKER - 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk.

9.Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a)umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)umowy zawartej na aukcji publicznej;

l)umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.