Warunki Gwarancji

1. W przypadku wady zakupionego towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta albo dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy:

- w przypadku umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.; 

- z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);

- w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r. i po tej dacie – z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na podstawie Kodeksu cywilnego. 

2. 4KRAFT Sp. z o.o. z siedzibą , ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378767, z kapitałem zakładowym: 816.400,00 PLN wpłaconym w całości, NIP: 7811861679, Regon: 301679527, zwana dalej Gwarantem zapewnia, że produkt firmy 4Kraft, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

3. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

4. Okres gwarancji na produkty firmy 4Kraft Sp. z o.o. wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania kupującemu sprzętu. 

5. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

7. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie http://reklamacje.4kraft.pl/. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

8. Koszt dostawy do serwisu Gwaranta podany jest w karcie gwarancyjnej produktu. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.

9. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.

10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

11. Gwarancja nie obejmuje:

- roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;

- zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;

- rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy nabywcy;

- obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;

- produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;

12. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

13. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych produktu.

14. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

15. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

16. OPRÓCZ 2 LETNIEJ GWARANCJI NAPRAWY PRZYSŁUGUJE CI NAPRAWA W SYSTEMIE DOOR-TO-DOOR (D2D) NA TERENIE POLSKI.

Masz problem z jednym z naszych produktów? Skorzystaj z gwarancji naprawy door-to-door (D2D).

Gwarancja naprawy door-to-door(D2D) oznacza usługę serwisową "od drzwi do drzwi". Jest to rodzaj najwygodniejszej i niezwykle przyjaznej dla Klienta gwarancji, polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego sprzętu od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem.

W praktyce oznacza to, że w celu oddania urządzenia do naprawy nie musisz nawet wychodzić z domu! Wystarczy, że wypełnisz zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.reklamacje.4kraft.pl , w którym opiszesz problem i podasz adres na jaki mamy wysłać kuriera. Ten odbierze od Ciebie wadliwy sprzęt i dostarczy go do autoryzowanego serwisu marki, gdzie nasi specjaliści zajmą się wskazanym problemem. Po naprawie urządzenie zostanie odesłane w to samo miejsce. Nie musisz martwić się ani o transport, ani o koszty – za wszystko odpowiadamy my. Produkt odbierzemy z dowolnego miejsca w kraju. Zależy nam, żeby możliwie jak najbardziej ograniczyć niedogodności związane z naprawą naszych urządzeń. Dzięki temu masz pewność, że jako firma dbamy o potrzeby naszych Klientów i chcemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Gwarancja naprawy door-to-door oznacza dla Ciebie:

  •  komfort– wysyłasz i odbierasz sprzęt bez wychodzenia z domu. Kurier zabiera go wprost z Twojego domu, zawozi do serwisu i przywozi z powrotem naprawiony w to samo miejsce - sprawnie i wygodnie;

  • szybkość– transport odbywa się za pośrednictwem kuriera, dzięki czemu mamy pewność, że czas przesyłki będzie skrócony do minimum;

  • brak kosztów – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat za przesyłkę.

*Gwarancja naprawy D2D obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, dotyczy reklamacji złożonych za pomocą formularza dostępnego na stronie www.reklamacje.4kraft.pl

*Gwarancja naprawy D2D dla produktów marki KinderKraft obowiązuje przez okres 2 lat od daty dokonania zakupu.

*Gwarancja naprawy D2D dla produktów marek: HOMEKRAFT, GARDENKRAFT, FITKRAFT, SiestaDesign obowiązuje przez okres 1 roku od daty dokonania zakupu, przy wartości towaru powyżej 100 zł.